सेवाहरू

Speciality

गर्भ जाँच

Speciality

१६ हप्ता (४ महिना) भित्रको गर्भ जाँच

Speciality

परिवारनियोजन सम्बन्धि सेवा

Speciality

महिला तथा स्त्रीरोग सम्बन्धि जाँच सेवा

Speciality

सुत्केरी पछि आमाको स्वास्थ्य जाँच

Speciality

बच्चाको स्वास्थ्य जाँच तथा खोप सेवा

Speciality

प्रजनन् तथा नि: सन्तान सम्बन्धि जाँच सेवा

Speciality

महिला तथा स्त्रीरोग पिसाब सम्बन्धि जाँच सेवा